Công ty trực thuộc

Stec Ace


· Khu vực kinh doanh : toàn quốc
· Địa chỉ : Tầng 5, tòa nhà Baekyeongshinsa, 307 Dosandaeero, Gangnamgu, thành phố Seoul
· Điện thoại : 02-6956-2690 / FAX : 02-6956-2389

Stec Perfect


· Khu vực kinh doanh : Khu vực kinh doanh: Khu vực Seoul, Incheon, Gangwon
· Địa chỉ : Tầng 4, Namhyeon Plaza, 1038-3 Ingyedong, Paldalgu, Suwonsi, Gyeonggido
· Điện thoại : 031-898-5160~2 / FAX : 031-898-5163

Stec Best


· Khu vực kinh doanh : Khu vực Yeongnam
· Địa chỉ : Tầng 2, tòa nhà hội quán xây dựng thiết bị, số 351-2, Yangjeongdong, Busanjingu, thành phố Busan
· Điện thoại : 051-897-5280 / FAX : 051-897-5284

Stec Safe


· Khu vực kinh doanh : Khu vực Chungcheong, Honam
· Địa chỉ : Tầng 6, tòa nhà Seonggong, 188-15 Oryudong, Junggu, thành phố Daejeon
· Điện thoại : 042-535-8823 / FAX : 042-523-4004

Stec Plus


· Khu vực kinh doanh : Toàn quốc, IKEA
· Địa chỉ trang chủ : https://www.stechr.com
· Địa chỉ : Tầng 14, Paradise Venture Tower, 708-33 Yeoksamdong, Gangnamgu, thành phố Seoul
· Điện thoại : 02-3411-0361~2 / FAX : 02-3411-0363

Sdocs


· Khu vực kinh doanh : Tòan quốc
· Địa chỉ trang chủ : http://www.s-docs.co.kr
· Địa chỉ : 302-1, Shingaldong, Giheunggu, Yonginsi, Gyeonggido
· Điện thoại : 080-002-8181 / FAX : 031-283-2730

Oullim F


· Địa chỉ : 12 331beongil, Yeongtongro, Suwonsi, Gyeonggido
· Điện thoại : 031-217-9400 / FAX : 031-238-9144

Stec Vina


· Địa chỉ trang chủ : https://stecvina.com
· Địa chỉ : Lot CN03, Dong Van IV IZ., Dai Cuong, Kim Bang, Ha Nam
· Điện thoại : +84-226 2460 114
· Email : info@stecvina.com

Stec Ace


· Khu vực kinh doanh : toàn quốc
· Địa chỉ : Tầng 5, tòa nhà Baekyeongshinsa, 307 Dosandaeero, Gangnamgu, thành phố Seoul
· Điện thoại : 02-567-6040
· FAX : 02-2051-2970

Stec Perfect


· Khu vực kinh doanh : Khu vực kinh doanh: Khu vực Seoul, Incheon, Gangwon
· Địa chỉ : Tầng 7, Namhyeon Plaza, 1038-3 Ingyedong, Paldalgu, Suwonsi, Gyeonggido
· Điện thoại : 031-898-5160~2
· FAX : 031-898-5163

Stec Best


· Khu vực kinh doanh : Khu vực Yeongnam
· Địa chỉ : Tầng 2, tòa nhà hội quán xây dựng thiết bị, số 351-2, Yangjeongdong, Busanjingu, thành phố Busan
· Điện thoại : 051-897-5280
· FAX : 051-897-5284

Stec Safe


· Khu vực kinh doanh : Khu vực Chungcheong, Honam
· Địa chỉ : Tầng 6, tòa nhà Seonggong, 188-15 Oryudong, Junggu, thành phố Daejeon
· Điện thoại : 042-535-8823
· FAX : 042-523-4004

Stec Plus


· Khu vực kinh doanh : Toàn quốc, IKEA
· Địa chỉ trang chủ : https://www.stechr.com
· Địa chỉ : Tầng 14, Paradise Venture Tower, 708-33 Yeoksamdong, Gangnamgu, thành phố Seoul
· Điện thoại : 02-3411-0361~2
· FAX : 02-3411-0363

Sdocs


· Khu vực kinh doanh : Tòan quốc
· Địa chỉ trang chủ : http://www.s-docs.co.kr
· Địa chỉ : 302-1, Shingaldong, Giheunggu, Yonginsi, Gyeonggido
· Điện thoại : 080-002-8181
· FAX : 031-283-2730

Oullim F


· Địa chỉ : 12 331beongil, Yeongtongro, Suwonsi, Gyeonggido
· Điện thoại : 031-217-9400
· FAX : 031-238-9144

Stec Vina


· Địa chỉ trang chủ : https://stecvina.com
· Địa chỉ : Lot CN03, Dong Van IV IZ., Dai Cuong, Kim Bang, Ha Nam
· Điện thoại : +84-226 2460 114
· Email : info@stecvina.com