Thái độ người người làm an toàn

10 điều răn của Người Stec System, bảo vệ 10 chính đạo


Chương 1 Chúng ta bảo vệ cuộc sống của chúng ta, gia đình của chúng ta, công ty của chúng ta.
Chương 2 Chúng ta giữ giới hạn của chúng ta và bảo vệ ưu thế của thị trường chúng ta khỏi tất cả mọi nguy cơ.
Chương 3 Chúng ta bảo vệ chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh của chúng ta.
Chương 4 Chúng ta bảo vệ cam kết của chúng ta.
Chương 5 Chúng ta bảo vệ trật tự, pháp lệnh và những nguyên tắc cơ bản.
Chương 6 Chúng ta bảo vệ sự thân thiện, khiêm tốn, lễ nghĩa, lịch sự.
Chương 7 Chúng ta bảo vệ thời gian.
Chương 8 Chúng ta bảo vệ sức khỏe của chúng ta.
Chương 9 Chúng ta bảo vệ hòa bình trong quản lý lao động thông qua đối thoại và liên lạc không gián đoạn.
Chương 10 Chúng ta bảo vệ ước mơ và tương lai của chúng ta.