Hướng dẫn số điện thoại

Lĩnh vực khinh doanh bộ phận phụ trách số điện thoại Email FAX
Quản lý tòa nhà
tổng hợp
(PM/FM)
Phòng Kinh doanh, Quản lý Tài sản 02-2142-8213 packever@s-tec.co.kr 02-2142-8278
Dịch vụ kiểm soát côn
trùng gây hại
Trụ sở kinh doanh kiểm soát côn trùng gây hại 02-2142-8148 sj0508@s-tec.co.kr 02-2142-8279
Kinh doanh PCCC Trụ sở kinh doanh PCCC 02-2142-8241 fire75@s-tec.co.kr 02-2142-8279

시설보안/경호의전 서울·수도권·강원
TEL : 02-2142-8204
FAX : 02-2142-8278
kk6184@s-tec.co.kr
충천·호남지역
TEL : 042-522-6023
FAX : 042-522-6025
bokyho@s-tec.co.kr
영남지역
TEL : 053-744-0866
FAX : 053-744-0457
kjh5158@s-tec.co.kr
보안 컨설팅 마케팅지원팀
TEL : 02-2142-8186
FAX : 02-2142-8278
pulyang@s-tec.co.kr
종합건물관리 자산관리사업본부
TEL : 02-2142-8213
FAX : 02-2142-8278
packever@s-tec.co.kr
SI사업 융합솔루션1팀
TEL : 02-2142-8230
FAX : 02-2142-8279
cholee@s-tec.co.kr
소방사업 소방사업본부
TEL : 02-2142-8241
FAX : 02-2142-7279
fire75@s-tec.co.kr
보안정보 폐기시스템 대표번호
TEL : 031-283-2736
FAX : 031-283-2730
http://cds.s-tec.co.kr
아웃소싱 HR사업팀
TEL : 02-3452-6104
FAX : 02-3411-0363
ykjeon@stechr.com