Mạng lưới Stec System

Trụ sở Gangnam Trụ sở HS1Trụ sở Gangbuk Trụ sở HS2
Trụ sở Gyeongin Stec Ace
Trụ sở Medical Stec Perfect
Trụ sở Gyeongwon Stec Best
Trụ sở Busan Stec Safe
Trụ sở Gyeongnam Stec Plus
Stec System, tầng 9, tòa nhà Bưu điện Gangnam, 619 Gaeboro, Gangnamgu, thành phố Seoul


Giao thông : line 3 Ra cửa số 7, ga Daecheong, đi bộ 80m,
1~2 phút

Điện thoại : 02-2142-8169
Fax : 02-2142-8179

Trụ sở Gyeongbuk Sdocs
Trụ sở Seobu Oullim F
Trụ sở Gangnam Trụ sở Gangbuk Trụ sở Gyeongin Trụ sở
Medical
Trụ sở Gyeongwon Trụ sở Busan
Trụ sở Gyeongnam Trụ sở Gyeongbuk Trụ sở Seobu Trụ sở HS1 Trụ sở HS2 Stec
Ace
Stec
Perfect
Stec
Best
Stec
Safe
Stec
Plus
Oullim F Sdocstầng 9, tòa nhà Bưu điện Gangnam, 619 Gaeboro, Gangnamgu, thành phố Seoul
Stec System


Giao thông : line 3 Ra cửa số 7, ga Daecheong, đi bộ 80m, 1~2 phút
Điện thoại : 02-2142-8169
Fax : 02-2142-8179